Privacyverklaring Stichting Stadsfonds Hilversum

Stichting Stadsfonds Hilversum, gevestigd aan de Tesselschadelaan 15f, 1217 LG Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Stadsfonds Hilversum (hierna te noemen Stadsfonds Hilversum):
https://stadsfondshilversum.nl
Tesselschadelaan 15f, 1217 LG Hilversum, 035-6245404

De Stadsfondsmanager is de Functionaris Gegevensbescherming van Stadsfonds Hilversum. Hij/zij is te bereiken via stadsfondsmanager@www.stadsfondshilversum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stadsfonds Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stadsfondsmanager@www.stadsfondshilversum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stadsfonds Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens niet door middel van automatische computerprogramma’s. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om een beslissing te kunnen nemen over een aanvraag die u bij het Stadsfonds Hilversum doet. Deze gegevens worden beoordeeld door het bestuur en de raad van advies van het Stadsfonds en worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) gebruiken wij om u af en toe een update over het Stadsfonds Hilversum te kunnen sturen en u te informeren over de andere projecten die wij financieel ondersteunen. Uiteraard delen we uw gegevens nooit met derden, uw e-mailadres wordt alleen door het Stadsfonds Hilversum gebruikt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Stadsfonds Hilversum houdt zich aan de wettelijke regelingen waar het gaat om het bewaren van persoonsgegevens. Als u vindt dat er redenen zijn om uw gegevens te verwijderen dan kunt u daartoe een verzoek doen via stadsfondsmanager@stadsfondhilversum.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Stadsfonds Hilversum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stadsfonds Hilversum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadsfonds Hilversum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stadsfondsmanager@www.stadsfondshilversum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stadsfonds Hilversum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stadsfonds Hilversum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via stadsfondsmanager@www.stadsfondshilversum.nl

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Stadsfonds Hilversum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Stadsfonds Hilversum bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Die gegevens worden bewaard zolang dit relevant is voor het afronden van onze dienstverlening. Het Stadsfonds houdt zich aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het bewaren van persoonsgegevens.

 

Bovenstaande tekst kunt u ook downloaden via Privacyverklaring Stichting Stadsfonds Hilversum