Met het oog op de behoefte aan snelle besluitvorming in verband met het aanpakken van de economische gevolgen van de corona-crisis heeft het bestuur van het Stadsfonds Hilversum de besluitvorming nog eens tegen het licht gehouden.
Bij alles wat we doen is -en was- het uitgangspunt: geen lange bureaucratische procedures, snelle beslissingen.

Welke projecten hebben extra aandacht?

De komende tijd zal het zwaartepunt vooral liggen op innovatieve projecten die helpen bij het bestrijden van de negatieve gevolgen van de crisis én projecten die Hilversum in de toekomst minder gevoelig maken voor de effecten van een pandamie. De ideeën daarvoor moeten wel ontwikkeld worden door de ondernemers zelf. het Stadsfonds maakt mogelijk, maar neemt niet zelf initiatieven. Op één uitzondering na: we nemen wél initiatieven waar het gaat om het uitwisselen van kennis en verbinden van partijen.

Wat doen we in het kader van corona wel en wat doen we niet?

Wat we niet doen is het financieren van activiteiten die bij de normale bedrijfsvoering horen.
Dus géén geld voor aanpassingen op het gebied van routing, veilig werken, signing, informeren van klanten etc.

Wél het financieren van activiteiten die leiden tot bestendige oplossingen die bedrijven en organisaties ook in de toekomst crisis-proof maken, ontwikkeling van nieuwe producten c.q. concepten, innovatie werkwijzes, bijzondere initiatieven op het gebied van klantenrelaties etc.

Samengevat: geen geld voor korte termijn oplossingen, wel geld voor blijvende oplossingen.

Ook deze uitgangspunten blijven gelden

Daarnaast blijven de normale criteria gelden. Ze worden hieronder in hoofdlijnen genoemd.
het Stadsfonds heeft een aantal specifieke thema’s benoemd die ook de komende maanden leidend zijn:

  • initiatieven die inhoud geven aan het begrip Hilversum mediastad
  • Initiatieven die geschaard kunnen worden onder de noemer ‘feel good’; dus alles waarbij op een slimme manier inhoud wordt gegeven aan Hilversum als stad waar het aangenaam vertoeven is.
  • Initiatieven die van Hilversum een uitdagende experimenteerstad maken voor jongeren op bijvoorbeeld digitaal gebied, fotografie, informatie, muziek, design etc.
  • Initiatieven die te maken hebben met duurzaamheid.
  • Initiatieven die de onderlinge samenwerking versterken en de organisatiegraad van bijvoorbeeld winkelcentra of bedrijventerreinen verhogen.
  • Initiatieven waarbij op een duurzame manier inhoud wordt gegeven aan dat wat de corona-crisis ondernemers heeft geleerd, waaronder het versterken van de sfeer in het centrum waardoor een compact en aantrekkelijk winkelgebied ontstaat.
  • Initiatieven die bijdragen aan levendigheid en gezelligheid op vitale plekken in de stad, zoals het centrum en de winkelcentra in de wijken.
  • Initiatieven die bijdragen aan het delen van kennis.

Voor al deze activiteiten geldt dat bedrijven en (maatschappelijke) instellingen géén individuele aanvragen kunnen doen. Voor elke aanvraag geldt dat hij samen met andere bedrijven of instellingen moet worden ingediend, omdat we zo de samenwerking willen stimuleren. Alleen die bedrijven en instellingen kunnen een aanvraag doen die in Hilversum OZB betalen. Dit criterium wordt gehanteerd omdat het geld in het Stadsfonds afkomstig is uit een opslag op deze belasting. Het is dus geld van ondernemers dat wordt geïncasseerd door de gemeente en via het Stadsfonds weer wordt teruggesluisd naar (maatschappelijke) ondernemers.

Hoe zit het met de financiering?

Voor alle projecten nemen we als uitgangspunt dat samenwerkingspartners ook bereid moeten zijn zelf te investeren en dat de betreffende initiatieven binnen een overzienbare tijd (doorgaans drie jaar) op eigen benen moeten kunnen staan.
Daarnaast moet een project ‘harde’ doelen kennen, dus controleerbaar zijn of het nagestreefde doel ook inderdaad wordt gerealiseerd.

Hoe hard zijn de criteria?

Flexibel opereren is de kracht van het Stadsfonds. Niet elk project past naadloos in de bovenomschreven matrix. Per keer kan dus best van sommige criteria worden afgeweken. Waarom dat dan is zal door het bestuur worden gemotiveerd en is voor iedereen controleerbaar. Heb je vragen over een toe- of afwijzing stel ze dan gerust.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het formuleren van je aanvraag? Wil je weten of een idee binnen de doelen van het Stadsfonds past? Heb je vragen over wat gebeurt als het plan waarvoor je geld hebt aangevraagd mislukt? Neem dan contact op met de Stadsfondsmanager Ingrid Geul.