“Het Stadsfonds moet blijven, omdat het de afgelopen vijf jaar een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aanzwengelen van economische activiteiten en het leggen van verbinding tussen ondernemers.”

Dat was de eindconclusie van de bijeenkomst op 18 september 2019 die het Stadsfondsbestuur organiseerde voor alle partijen waarmee het fonds samenwerkt of waarmee samenwerking nog zou kunnen ontstaan. Op deze bijeenkomst werd de conceptevaluatie over de afgelopen 5 jaar gepresenteerd en besproken. De evaluatie zal binnenkort aan het gemeentebestuur worden aangeboden. Aan de ondernemers werd gevraagd om feedback te geven op deze evaluatie. De uitkomsten worden in het definitieve rapport verwerkt.

Goed bezocht

Tegen de veertig Hilversumse ondernemers en vertegenwoordigers van diverse instellingen waren aanwezig. Dat leverde een goed gesprek op met waardevolle discussies voor de komende jaren, gesteld dat de gemeente besluit om Het Stadsfonds in deze vorm te continueren. Er werden ook suggesties gedaan waar en hoe de activiteiten van Het Stadsfonds geïntensiveerd zouden kunnen worden. Tijdens de netwerkborrel na afloop werden al meteen weer contacten gelegd voor nieuwe initiatieven.

Feedback

De hoofdlijnen van de conceptevaluatie werden op deze bijeenkomst gepresenteerd door voorzitter Maarten Pel. Alle bestuursleden waren aanwezig. Het evaluatierapport, zoals het werd besproken, is samengesteld op basis van een internetenquête waaraan ruim 60 respondenten deelnamen; een zelfevaluatie van het bestuur van Het Stadsfonds; een zelfevaluatie van de adviesraad; contact met de betrokkenen via netwerkbijeenkomsten van bedrijvenverenigingen; georganiseerde gesprekken met winkelcentra en bedrijventerreinen; en op basis van de feedback uit deze bijeenkomst.

Er werden verschillende suggesties gedaan, waaronder:

 • het versterken van de inspanningen om de organisatiegraad in sommige trekkingsgebieden te verbeteren,
 • heroverweging van de huidige indeling van de trekkingsgebieden,
 • verduidelijking van de toewijzingscriteria,
 • een heldere scheiding tussen operationele activiteiten en het toezicht daarop,
 • de mogelijkheid van het instellen van een geschillencommissie, hoewel zich in de afgelopen vijf jaar geen geschillen hebben voorgedaan.

Conclusie

De conclusie uit de conceptevaluatie “Het Stadsfonds moet blijven om bij te dragen aan een goed economisch en maatschappelijk klimaat in Hilversum” werd aan het slot van de bijeenkomst algemeen onderschreven.

Het vervolg van dit evaluatieproces

 • 1 oktober: indienen evaluatie.
 • 8 oktober: aanleveren stukken B&W.
 • 29 oktober: college van B&W.
 • 20 november: commissie Economie & Bestuur.
  Schrijft u deze datum in uw agenda?! U bent van harte welkom tijdens deze openbare commissievergadering. Het Stadsfonds zal rond 21.30 uur aan bod komen. 
 • 17 december 2019: tekenen uitvoeringsbijeenkomst met de gemeente Hilversum.

Hier kunt u het evaluatierapport downloaden.