Ambitie Stadsfonds HilversumWeten hoe Stadsfonds Hilversum tot stand is gekomen? Wat het doel van het fonds is, waaraan in 2015 prioriteit is gegeven en hoe de plannen voor 2016 eruit zien? Hier een mooi overzicht!

2014

Dit was het jaar , waarin het Stadsfonds Hilversum  het levenslicht zag. Het werd opgericht na overleg met  en met medewerking van commerciële, culturele en maatschappelijke ondernemers in Hilversum.

Doel van het Stadsfonds:
Een bijdrage leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum, verbinding en samenwerking tot stand brengen, Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum. Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Daarnaast kent het Stadsfonds “Hilversum brede”-aanvragen. Dat zijn aanvragen die het belang van een bepaald gebied overstijgen. 

2015

In het startjaar heeft het Bestuur van het Stadsfonds prioriteit gegeven aan:

 • snelle besluitvorming
 • bouwen aan een goede relatie met onze klanten
 • zo laag mogelijke drempel
 • tot standbrengen van samenwerkingsverbanden.
 • geven van informatie over doelen en procedures van het fonds
 • verbeteren van de werkwijze
 • opdoen van ervaring

 Dit viel het Bestuur op bij het toekennen van de aanvragen:

 • enthousiasme en grote bereidheid om te ondernemen
 • veel aanvragen hebben betrekking op reeds bestaande evenementen en projecten
 • weinig vernieuwingsambitie
 • onvoldoende aandacht voor clustering van activiteiten (jaarkalender)
 • nog onvoldoende samenhang en afstemming

2016

De ambitie voor het nieuwe jaar.
In 2016 willen het Bestuur en de Raad van Advies van het Stadsfonds de lat hoger leggen. En meer nog aansluiten bij de visies en gedachten, die uit gesprekken met verschillende (maatschappelijke) partijen naar boven komen, zoals we ze lezen in diverse documenten die betrekking hebben op de toekomst van de stad.

Hieruit ontstaat dit toekomstbeeld:

 • een levendige, moderne, groene stad met een goed vestigingsklimaat, zowel commercieel als maatschappelijk,
 • een ondernemende mentaliteit,
 • een creatieve bodem,
 • een broedplaats voor gevestigd en aankomend talent,
 • maar ook een plek waar het in een – overigens zakelijk, dynamische omgeving – goed ontspannen en opnieuw opladen is.

Dit zien we als de sterktes van Hilversum: 

 • centrum van de media
 • vestigingsplaats van start-ups op het gebied van de nieuwe media
 • nabijheid van grote steden
 • groene long: een inspirerende en veilige plek om te ontspannen
 • goed woon-, leef- en leerklimaat
 • veel evenementen.

Dit zien we als de mogelijke bedreigingen: 

 • rol van de traditionele media verandert
 • er ontstaan door de technische ontwikkelingen nieuwe media, die niet meer als vanzelf een relatie hebben met Hilversum
 • digitale ontwikkelingen vergemakkelijken decentralisatie, waardoor Hilversum als vestigingsplaats voor die media niet meer vanzelfsprekend is
 • Hilversum heeft daardoor op infrastructureel gebied geen monopoliepositie meer, als het gaat om de media.
 • de traditionele centrumfunctie (boodschappen doen omdat het moet) is mede door de digitale ontwikkelingen onderhevig aan grote wijzigingen. (niet-exclusief voor Hilversum overigens).
 • internetkopen neemt deels de rol van winkels over.
 • daarvan is de impact nu al zichtbaar in de vorm van leegstand en onderhoudsachterstand
 • de functionaliteit van stadscentra verandert daardoor: van vanzelfsprekende plaats waar je komt om je boodschappen te doen, naar een plek waar je ontspanning zoekt, vertier, verbinding, uitdaging (experience).

Dit ziet het Stadsfonds als kansen en uitdagingen: 

 • bijdragen aan behoud attractiviteit van Hilversum voor oude en nieuwe media
 • bijdragen aan een uitdagend creatief klimaat voor start-ups, maar ook voor gevestigde creatieve ondernemers
 • bijdragen aan het behoud van de centrumfunctie
 • aansluiten bij thema’s die in de samenleving actueel zijn
 • Hilversum als place-to-be

 Zo wil het Stadsfonds in 2016 zijn doel realiseren:

We leggen de focus op 3 thema’s:

 • duurzaamheid
 • media
 • kunst

Bij de toekenning van aanvragen kunnen bonuspunten verdiend worden door:

 • aan te sluiten bij deze thema’s
 • veel aandacht te geven aan vernieuwing
 • zwaar belang te hechten aan samenwerking en originaliteit.

De criteria voor de toekenning van Hilversum-brede projecten worden verduidelijkt. 

 • ze moeten bijdragen aan profilering van de stad
 • ze moeten vernieuwend zijn
 • ze moeten landelijke impact hebben.

Dit gaat het Stadsfonds doen om dit te stimuleren: 

 • inloopavonden organiseren in fondsgebieden waar nog geen Stadsfondsprojecten zijn aangemeld c.q. gebieden waar nog geld te besteden is.
 • een pool vormen van creatievelingen, die ingeschakeld kunnen worden bij het bedenken van oplossingen voor problemen die worden ervaren door ondernemers/samenwerkingspartners die een beroep doen op het Stadsfonds
 • er komt een R&D-budget om innovatie te stimuleren. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het ontwikkelen van vernieuwende ideeën
 • we gaan extra aandacht geven aan een goede voorlichting via de social media
 • rapporteren hoe het geld besteed wordt
 • rapporteren over aanvragen, toekenningen en afwijzingen.

Lees verder over de ambitie in 2016, 2017 en 2018