Ondernemers ondernemen en het Stadsfonds ondersteunt

2016

Stadsfonds Hilversum draagt bij aan een krachtig imago van Hilversum als ‘stad’, die het waard is om “trots op te zijn”. Om dat te bereiken zetten we het geld van het Stadsfonds in om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten: we leggen de focus op het unieke karakter van de stad, we streven naar een inspirerend werk- en woonklimaat en we zetten in op diversiteit.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het bestuur van Stichting Stadsfonds Hilversum eind 2015 haar ambitie opgeschreven voor de jaren 2016 en 2017.
Eén van de ambities waar we in 2016 aandacht aan schonken was het iets meer sturing geven aan meer creativiteit en ideeën die niet te veel van hetzelfde zijn
en daarom initieerden we een paar zaken:

1. Speciale aandacht werd gegeven aan een paar thema’s:  Duurzaamheid, Media en Kunst & Cultuur

Van de 39 gehonoreerde aanvragen pasten 8 projecten in het thema ‘Media’, 20 projecten in Kunst&Cultuur en 8 projecten in het thema ‘Duurzaamheid’. We concluderen op basis hiervan dat het in ieder geval helpt om thema’s te benoemen. Het maakt dat projecten gerichter ingediend worden.

2. Een pool van creatievelingen werd gecreëerd

Deze creatievelingen zijn mensen die ‘out of the box’ denken, ondernemerservaring hebben, buiten de lijntjes kleuren, anderen nieuwe inzichten geven of net dat duwtje in de rug kunnen geven.
In 2016 heeft de Stadsfondsmanager meerdere malen kunnen putten uit deze pool van creatievelingen, die inspirators worden genoemd. Bij een aantal projecten heeft de Stadsfondsmanager de inspirators kunnen laten aansluiten met als resultaat dat de projecten een beter resultaat opleverden.

In juli 2016 heeft een brainstorm plaatsgevonden met de pool van inspirators. Het resultaat van deze brainstorm bestond uit het benoemen van 3 hoofdthema’s waarvan men vond dat daar aandacht aan besteed moet worden. Communicatie, Feel Good en Hilversum Experience. Uitgebreidere informatie hierover vindt u op de website van het Stadsfonds.

Een themagroep ‘Communicatie’ werd opgericht

Het bestuur heeft aan het verbeteren van de communicatie over Hilversum de hoogste prioriteit gegeven, omdat we denken dat hier op korte termijn een aanmerkelijke verbetering gerealiseerd kan worden.
In oktober 2016 is de themagroep ‘Communicatie’ gestart in opdracht van het bestuur van het Stadsfonds. Deze groep buigt zich over de communicatie rondom wat Hilversum te bieden heeft. Halverwege 2017 komt men met concrete aanbevelingen in de vorm van een projectplan.

3. Een goede samenwerking met Stichting Centrum Hilversum werd gerealiseerd

Het Stadsfonds ziet het als een belangrijke ontwikkeling dat er in 2016 een Centrummanager is aangetrokken. Met hem wordt nauw samengewerkt rond projecten die het centrum aangaan. Zowel in het beoordelen van projecten als de financiering ervan. De Centrummanager speelt een belangrijke rol in het coördineren van centrumprojecten. Met het centrum zijn we overeengekomen, dat het Stadsfondsbudget voor het centrum via de Centrummanager wordt toegewezen. Dit bevordert de samenwerking in het centrum tussen diverse partijen.

2017

De ambitie voor het nieuwe jaar

Hilversum, door de Gemeente voornamelijk als mediahoofdstad gepromoot, heeft meer te bieden. Zo bleek uit onze brainstorm met inspirators.

Dit zien we als de extra’s van Hilversum 

 • Hilversum ligt in een omgeving waar het goed toeven is.
 • Waar je naar toe kunt om mentaal en fysiek bij te tanken.
 • De groene omgeving biedt daartoe unieke kansen.
 • Hilversum onderscheidt zich door een uitstekend scala aan lagere scholen en uitstekende middelbare scholen, waaronder een internationale school en een school voor topsporters

Dit ziet het Stadsfonds als kansen en uitdagingen 

 • dat Hilversum een stadse uitstraling krijgt,
 • met een groene long, een rustpunt,
 • in een overigens zakelijke dynamische (media)wereld,
 • met uitdagingen voor de verschillende bevolkingsgroepen.
 • Hilversum als place-to-be

 Zo wil het Stadsfonds in 2017 zijn doel realiseren

We blijven ook dit jaar onze focus leggen op 3 thema’s

 • duurzaamheid
 • media
 • kunst

Daarnaast initiëren we een paar zaken

 1. Extra aandacht geven we met onze themagroep ‘Communicatie’ aan projecten die als uitgangspunt hebben de communicatie in Hilversum te verbeteren als het gaat om activiteiten en evenementen in Hilversum.
 2. Twee andere themagroepen richten we op, die aandacht gaan geven aan:
  a. Feel Good Hilversum. Projecten waarbij mensen fysiek en mentaal in Hilversum kunnen bijtanken.
  b. Hilversum Experience. Projecten die Hilversum uitdagend en spannend maken voor jongeren.
 3. De fondsgebieden, die in 2016 geen aanvragen hebben ingediend, krijgen extra aandacht. Met behulp van het netwerk van de Adviesraad Stadsfonds Hilversum worden aanknopingspunten gezocht en gekeken wat het Stadsfonds voor deze fondsgebieden kan betekenen. Ons streven is het aantal fondsgebieden dat op 0 aanvragen staat terug te brengen van vijf naar drie gebieden.

Hilversum-brede projecten 

Het Stadsfonds kent ‘Hilversum brede’-aanvragen. Dat zijn aanvragen die het belang van een bepaald gebied overstijgen. De Raad van Advies buigt zich in eerste instantie over deze aanvragen en geeft haar advies aan het bestuur. In het jaar 2016 zijn 12 aanvragen gehonoreerd.

De rol van de Adviesraad

In 2017 heeft de Raad van Advies de ambitie om het Stadsfonds verder te ondersteunen bij het uitbouwen van de concurrentiepositie van Hilversum door economische ontwikkelingen in Hilversum te stimuleren langs 3-assen:

 • een levendige, vitale stad;
 • de openbare ruimte / het fysieke domein;
 • onderlinge verbindingen.

Daarbij wil de Raad van Advies een verbindende rol pakken, inclusief het aanspreken en inzetten van het netwerk. Een bredere scope hanteren dan alleen evenementen ter bevordering van diversiteit en vernieuwing.

De ambitie van de Adviesraad

De Raad van Advies wil stadsbrede aanvragen verrijken met advies, inspiratie en innovatie. En stellen zich ten doel in elk fondsgebied minimaal:

 • minimaal 1 aanvraag voor een evenement (cultuur);
 • minimaal 1 aanvraag ten behoeve van fysieke domein (schoon, heel, veilig*);
 • minimaal 1 aanvraag waarbij op een nieuwe verbindende manier is samengewerkt.

* Bij schoon, heel en veilig gaat het om investeringen die uitstijgen boven het serviceniveau van de gemeente. Dat serviceniveau is, waar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betreft, per gebied vastgelegd in de Cybor gids, de schouwgids bestek Hilversum. Dit basisniveau moet de gemeente handhaven. Daarbovenop kunnen investeringen worden gepleegd door ondernemers, met financiering vanuit het Stadsfonds.
Een aantal voorbeelden:
– Hanging baskets (Gijsbrecht).
– Banieren en vlaggen (voorbeeld Havenstraat/Vaartweg).
– Workshops voor ondernemers en hun personeel op het gebied van veiligheid.
– Camerabeveiliging op een werklocatie (voorbeeld Havenkwartier/Kerkelanden).
– Bewegwijzering (bedrijfsnamen) op een werklocatie (voorbeeld Arenapark).